Open Menu

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

คณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 84 ท่าน ที่เลือกใช้บริการทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ทัศนศึกษารอบเมืองภูเก็ต ชมพิพิธภัณฑ์ สวนนกภูเก็ต ที่พักระดับ 4 ดาว โรงแรม อิสติน ยามา กะตะ และบริการจากมัคคุเทศก์อาชีพ