Open Menu

Phuket Dolphins Bay Show

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

Period : Day Trip
Validity : Whole year
Schedule : Everyday except Mon
Official for public : Whole year
Transportation : Round trip transfer from your hotel in No transfer area. Others area will be extra payment.

*ราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Overview

Dolphin Bay Phuket เป็นการแสดงโชว์โลมา และแมวน้ำ หนึ่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต จะนำท่านสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงความน่ารัก แสนรู้ของเหล่าโลมา พร้อมการแสดงความสามารถกายกรรม ผาดโผน ทักษะ และกลเม็ดต่างๆ อันน่าชื่นชม รวมถึงความสามารถในการคาบพู่กันสร้างสรรค์งานศิลปะ

เมื่อการแสดงเสร็จสิ้นลง ท่านยังสามารถเลือกถ่ายรูปกับโลมา ว่ายน้ำ หรือดำน้ำลึกกับโลมาได้ตามอัธยาศัย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Itinerary

รอบการแสดงโชว์

11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น.

ชมการแสดงความน่ารักแสนรู้ของเหล่าโลมา และแมวน้ำ ที่จะมาแสดงทักษะในการเรียนรู้ ความสามารถ ในการกระโดด ผาดโผน แม้แต่การคาบพู่กันเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ

Package tour Phuket Dolphins Bay Show's itinerary and timing above are approximate and may modify without notice depend on tides and weather condition.

FYI

Package Tour
Phuket Dolphins Bay Show
Period
Day Trip
Validity
Whole year
Schedule
Everyday except Mon
Official for public
Whole year
Airport transfer
Exclude
Transportation
Round trip transfer from your hotel in No transfer area. Others area will be extra payment. If your staying at a private villa or airbnb, you have to come to a nearby hotel. The exact pick-up time will by confirmation by email after the booking success.
Meal
-
Travel by
Private transportation
Location to visit
-
Places to watch outside
-
Tour Category
Phuket Sightseeing Tour
Activity
Show
Catering services
-

Package Tour Included

Package Tour Phuket Dolphins Bay Show Included

1. ค่าเข้าชมการแสดง

Package Tour Excluded

Package Tour Phuket Dolphins Bay Show Excluded

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย
2. รถรับ - ส่ง จากที่พัก
3. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

Term & Condition

เงื่อนไขการจอง โชว์โลมา ภูเก็ต
1. To success the booking, please make payment after receiving confirmation from our intendant.

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก โชว์โลมา ภูเก็ต
1. Amend travel date, please notify to our intendant 3 days in advance.
2. Cancellation, please notify to our intendant 7 days in advance. Under 7 days cancellation will be non refundable.
3. In case of holiday, we deny to amend or cancel bookings and refuse to refund.